Regulamin

REGULAMIN MYSKILL

§1

Słowniczek

Ilekroć poniżej używa się pojęcia:

 1. Operator Platformy – należy przez to rozumieć Emerging Europe Marketplace spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-962, przy ul. Przyczółkowej 334; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod numerem 0000754584; NIP: 9512471730;  REGON: 381630266
 2. Platforma – należy przez to rozumieć serwis internetowy w formie platformy zarządzanej przez Operatora Platformy i prowadzony pod adresem strony internetowej https://www.myskill.pl; jeśli w niniejszym Regulaminie użyte jest wyrażenie „serwis internetowy” lub „serwis”, należy przez to rozumieć Platformę.
 3. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, o którym jednocześnie mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Szkolenie – nagranie audiowizualne zawierające wykład w danej dziedzinie edukacji.
 5. Umowa sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 6. Usługa – należy przez to rozumieć sprzedaż i udostępnianie szkoleń poprzez platformę prowadzoną przez Operatora Platformy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.
 7. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zakupu szkolenia i posiada konto w
 8. Panel Użytkownika – funkcjonalność Platformy, polegająca na tym że Użytkownik ma dostęp do wydzielonej części serwisu, poprzez którą zapewniany jest dostęp do treści, do korzystania z których Użytkownik posiada uprawnienie wynikające z zakupu szkolenia, a także która służy do przechowywania innych treści związanych z posiadaniem przez daną osobę statusu Użytkownika serwisu.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy, świadczenia usług przez Operatora Platformy, zawierania umów sprzedaży oraz wskazuje na prawa i obowiązki Użytkownika.
 2. Regulamin jest w każdej chwili dostępny pod adresem https://www.myskill.pl
 3. Stroną umowy sprzedaży mogą być osoby, które ukończyły 18 lat. W wypadku osób w wieku 13-18 lat, dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest zgoda ich opiekuna prawnego. W wypadkach wątpliwych Operator Platformy może zażądać przedstawienia takiej zgody na piśmie.
 4. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron
 5. Szkolenia stanowią własność intelektualną Operatora Platformy lub autora szkolenia i objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3

Procedura zawarcia umowy

 1. Użytkownik nabywa szkolenie zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem systemu Platformy, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Umowa sprzedaży zawarta jest w momencie dokonania płatności za szkolenie.
 4. Dla zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail oraz dokonać płatności w sposób wskazany na platformie.
 5. Operatorem płatności jest …..z siedzibą w……, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez KNF, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem…., KRS:….; NIP:…., REGON:……
 6. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego przez siebie i opłaconego szkolenia, zaś na podany przez niego adres e-mail wysyłane są dane (login i hasło), za pomocą których może się on zalogować do platformy tworząc konto Użytkownika, w oparciu o które utworzony zostaje Panel Użytkownika. Utworzenie konta może też nastąpić niezależnie od dokonania zakupu szkolenia. Szczegółowe warunki udziału w szkoleniu, dotyczące w szczególności terminów udziału, precyzowane są każdorazowo w ogłoszeniach dotyczących szkoleń, na stronie https://www.myskill.pl
 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i utworzenie konta na Platformie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu.
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Platformy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Platformy w celach marketingowych i statystycznych.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz struktury Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby udoskonalania jakości usług świadczonych w Serwisie.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora Platformy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego .
 8. Operator Platformy może wprowadzać czasowe promocje sprzedaży polegające w szczególności na obniżeniu ceny poszczególnych szkoleń lub ich sprzedaży w pakietach. Sprzedaż promocyjna może być związana ze szczególnymi warunkami korzystania z Usługi, o których Operator Platformy informuje każdorazowo na Platformie.

§4

Zasady korzystania z usługi

 1. Dostęp do zakupionego przez Użytkownika szkolenia jest zapewniany bezterminowo, w okresie w którym Użytkownik posiada swoje konto użytkownika na Platformie. Dostęp może być realizowany przez Użytkownika zarówno poprzez udział w szkoleniu w dacie jego przeprowadzenia i publikacji w formie transmisji, jak i niezależnie od transmisji, poprzez korzystanie z plików wideo, zawierających nagrane treści szkoleniowe, w Panelu Użytkownika.
 2. Użytkownik nabywa szkolenie wyłącznie dla własnego użytku. Dotyczy to również wszelkich treści o charakterze szkoleniowym, kursowym, warsztatowym, instruktażowym i edukacyjnym, dostępnych dla Użytkownika poprzez jego indywidualny panel użytkownika założony w serwisie na stronie Platformy https://www.myskill.pl. Jakiekolwiek wykorzystanie, w tym upowszechnianie, kopiowanie, wprowadzanie zmian oraz udostępnianie szkolenia osobom trzecim, indywidualnie lub publicznie, odpłatnie albo nieodpłatnie, uprawnia Operatora Platformy  do odebrania Użytkownikowi dostępu do szkolenia, żądania zwrotu zapłaconej ceny, a także dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz w celu ochrony zgromadzonych danych, Operator Platformy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące ochronie zamieszczonych na platformie materiałów oraz przechowywanych danych przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Użytkownik winien jednak mieć świadomość, że korzystanie z usług świadczonych przez sieci informatyczne zawsze wiąże się z ryzykiem, m.in. poniesienia szkody przez działanie złośliwego oprogramowania, ataków socjotechnicznych i hakerskich. Operator Platformy rekomenduje, by Użytkownik zaopatrzył urządzenie, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 4. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za okresową niedostępność szkolenia, wywołaną przez czynniki obiektywne, w tym siłę wyższą, awarie techniczne czy też związaną z czynnikami leżącymi po stronie dostawców usług informatycznych. Operator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane wystąpieniem awarii technicznej. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do celowego, przejściowego zaprzestania świadczenia usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją platformy lub do innych koniecznych przerw technicznych. Operator Platformy dokłada wszelkich starań ku temu, by dostęp do szkolenia był trwały i niezakłócony.
 5. Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do platformy na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z platformą, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Operatora Platformy, co nie wyłącza ani nie zmienia praw Użytkownika wynikających z umowy sprzedaży i Regulaminu.
 6. W zakresie korzystania z usługi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dla prawidłowego korzystania ze szkolenia, Użytkownik powinien zadbać o aktualną wersję posiadanego oprogramowania.

§5

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Operator Platformy zawiera umowę z Użytkownikiem po złożeniu przez niego wobec Operatora Platformy oświadczenia o zgodzie na natychmiastowe udostępnienie treści cyfrowych, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Operator Platformy umieszcza na Platformie następującą formułę, przez zaakceptowanie której Użytkownik składa stosowne oświadczenie woli:

„Wyrażam zgodę na wykonanie usługi przez Operatora Platformy przed upływem ustawowego terminuj do wykonania prawa odstąpienia przeze mnie, co jest równoznaczne z rezygnacją z prawa odstąpienia.”

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres e-mail: biuro@……. lub pocztą na adres Emerging Europe Marketplace sp. z o.o., ul. Przyczółkowa 334, 02-962 Warszawa.
 2. Operator Platformy zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni.
 3. Operator Platformy oraz współpracujący z nim twórcy i wykonawcy dokładają wszelkich starań, aby prezentowany w szkoleniu materiał miał charakter profesjonalny i był jak najbardziej pomocny w poznaniu podstaw danej dziedziny edukacji, jednakże Operator Platformy nie gwarantuje efektów szkolenia po stronie Użytkownika.
 4. Operator Platformy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki, w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 5. Użytkownik może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu platformy oraz w dostępie do szkolenia na adres e-mail: biuro@…..

§7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie 1 listopada 2022 roku.
 2. W razie zmiany koncepcji prowadzenia platformy, udostępniania szkoleń lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Operator Platformy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Platformie. O zmianie Regulaminu Operator Platformy może dodatkowo zawiadomić Użytkownika drogą elektroniczną na adres zapisany w koncie Użytkownika.
 3. Operator Platformy dąży do polubownego załatwienia wszelkich ewentualnych sporów związanych z funkcjonowaniem Platformy i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Operatorem Platformy a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.